Contact Us

사무실 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 126, 222호(관양동, 평촌오비즈타워)

공   장 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 126,218~221호(관양동, 평촌오비즈타워)

물류창고 : 경기도 안양시 동안구 벌말로 126,226호(관양동, 평촌오비즈타워)

Office : (Pyeongchon O'BIZ TOWER) 222, 126, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea [14057]

Factory : (Pyeongchon O'BIZ TOWER) 218~221, 126, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea [14057]

Warehouse : (Pyeongchon O'BIZ TOWER) 226, 126, Beolmal-ro, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea [14057]

TEL : 070-8670-1900 | FAX : 031-476-2666 | 경기 안양 동안구 벌말로 126, 218~222호,226호(관양동,평촌오비즈타워)
주식회사 씨에이치하모니(CH Harmony Co., Ltd.) 사업자등록번호 : [138-81-82951]
개인정보관리책임자 : 최한대(chweb01@chharmony.co.kr) / CEO : 최성철
Copyrightⓒ2006 CH Harmony Co.,Ltd. All rights reserved | CONTACT US

Total : 1291 / Today : 10